XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JANUSZA RÓŻEWICZA

REGULAMIN

Organizator: Miejski Dom Kultury w Radomsku
Partner: Miasto Radomsko

I. Cele konkursu:
– umożliwienie twórcom debiutu poetyckiego
– inspirowanie twórczości poetyckiej
– popularyzacja współczesnej poezji

II. Warunki uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.
2.W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy.
3.Konkurs jest dwuetapowy.
4.Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zestawu 5 wierszy własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
5.Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę (dołączoną do zestawu wierszy), która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), krótką informację o autorze.
6.Jeden autor może przesłać jeden zestaw wierszy.
7.Do drugiego etapu konkursu z nadesłanych wcześniej wierszy, Jury wybierze 3 najlepsze zestawy.
8.Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 30 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora konkursu:
Miejski Dom Kultury
ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
– z dopiskiem „Konkurs poetycki”
9.Autorzy nominowani do drugiego etapu, zobowiązani są nadesłać do 14 lipca 2023 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie. Zestaw wierszy należy nadesłać na adres podany w pierwszym etapie konkursu.
10.Autorzy nominowanych zestawów zostaną powiadomieni o wyróżnieniu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na karcie zgłoszeniowej (telefonicznie / poprzez pocztę elektroniczną).
11.Organizator zastrzega sobie prawo do składu, druku i publikacji oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy – w całości lub ich dowolnie wybranych fragmentów oraz do ich cytowania bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Każdy z autorów w chwili złożenia wierszy wyraża zgodę na eksploatowanie ich przez Organizatora w sposób wskazany w zdaniu poprzednim bez wynagrodzenia.
12.Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury. Jury wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane uczestnika oraz informację o przyznaniu nagrody głównej. Skład jurorów zostanie podany w terminie późniejszym. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia Organizator.
13.Autor nagrody głównej przyznanej przez Jury zostanie zaproszony na uroczysty finał konkursu. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody.
14.Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego – w nakładzie 500 egzemplarzy. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje Organizator.
15.Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.
16.Laureat nagrody głównej z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na skład, wytwarzanie egzemplarzy nagrodzonych utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową (z prawem do dokonania korekt i redakcji tekstu), publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
17.O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronach internetowych: www.rozewiczfestiwal.pl, www.mdkradomsko.pl,
18.W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z jurorami.
19.Organizator nie przewiduje zwrotu utworów złożonych w konkursie.
20.Organizator nie pokrywa kosztów podróży.
21.Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku
ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
tel./fax 44 683 52 55, 501 019 310, e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl

REGULAMIN – konkursu im. J. Różewicza 2023 (do pobrania)