Kategorie
Projekty

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JANUSZA RÓŻEWICZA

XIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. JANUSZA RÓŻEWICZA

REGULAMIN

Organizator: Miejski Dom Kultury w Radomsku
Partner: Miasto Radomsko

I. Cele konkursu:
– umożliwienie twórcom debiutu poetyckiego
– inspirowanie twórczości poetyckiej
– popularyzacja współczesnej poezji

II. Warunki uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego tomu wierszy, wydanego drukiem bądź w formie elektronicznej.
2.W konkursie mogą wziąć udział poeci z kraju i z zagranicy.
3.Konkurs jest dwuetapowy.
4.Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie konkursu jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia (stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz zestawu 5 wierszy własnego autorstwa (w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, czasopismach, na stronach internetowych, e-bookach, ani nagradzane w innych konkursach. Tematyka utworów jest dowolna. Utwory muszą być napisane w języku polskim.
5.Utwory muszą być podpisane godłem (słownym pseudonimem). Tym samym godłem należy opatrzyć dodatkową kopertę (dołączoną do zestawu wierszy), która powinna zawierać dane: imię i nazwisko autora, wiek, adres zamieszkania, dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail), krótką informację o autorze.
6.Jeden autor może przesłać jeden zestaw wierszy.
7.Do drugiego etapu konkursu z nadesłanych wcześniej wierszy, Jury wybierze 3 najlepsze zestawy.
8.Prace konkursowe w pierwszym etapie należy nadsyłać do 30 czerwca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres Organizatora konkursu:
Miejski Dom Kultury
ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
– z dopiskiem „Konkurs poetycki”
9.Autorzy nominowani do drugiego etapu, zobowiązani są nadesłać do 14 lipca 2023 r. zestaw wierszy składający się na projekt książki (maksimum 50 utworów w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego), podpisanych tym samym godłem, którego używali w pierwszym etapie. Zestaw wierszy należy nadesłać na adres podany w pierwszym etapie konkursu.
10.Autorzy nominowanych zestawów zostaną powiadomieni o wyróżnieniu z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na karcie zgłoszeniowej (telefonicznie / poprzez pocztę elektroniczną).
11.Organizator zastrzega sobie prawo do składu, druku i publikacji oraz rozpowszechniania w dowolnej formie nagrodzonych i wyróżnionych wierszy – w całości lub ich dowolnie wybranych fragmentów oraz do ich cytowania bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Każdy z autorów w chwili złożenia wierszy wyraża zgodę na eksploatowanie ich przez Organizatora w sposób wskazany w zdaniu poprzednim bez wynagrodzenia.
12.Prace oceniane będą przez Jury powołane przez Organizatora. Obrady Jury są tajne i mogą w nich uczestniczyć wyłącznie osoby wchodzące w skład Jury. Jury wybierają ze swojego składu Przewodniczącego, którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowością obrad, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego zawierającego dane uczestnika oraz informację o przyznaniu nagrody głównej. Skład jurorów zostanie podany w terminie późniejszym. Obsługę administracyjną prac Jury zapewnia Organizator.
13.Autor nagrody głównej przyznanej przez Jury zostanie zaproszony na uroczysty finał konkursu. Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody.
14.Nagrodą główną w konkursie jest druk nagrodzonych utworów w formie tomiku poetyckiego – w nakładzie 500 egzemplarzy. O doborze utworów, jego objętości, formacie i oprawie plastycznej zadecyduje Organizator.
15.Rozstrzygnięcie Jury jest ostateczne.
16.Laureat nagrody głównej z chwilą ogłoszenia wyników konkursu, udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych na skład, wytwarzanie egzemplarzy nagrodzonych utworów techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową (z prawem do dokonania korekt i redakcji tekstu), publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz na wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
17.O terminie i miejscu uroczystości wyróżnieni autorzy zostaną poinformowani w wiadomości e-mail. Informacja ta ukaże się także na stronach internetowych: www.rozewiczfestiwal.pl, www.mdkradomsko.pl,
18.W sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator w porozumieniu z jurorami.
19.Organizator nie przewiduje zwrotu utworów złożonych w konkursie.
20.Organizator nie pokrywa kosztów podróży.
21.Informacji na temat konkursu udziela Miejski Dom Kultury w Radomsku
ul. Brzeźnicka 5, 97-500 Radomsko
tel./fax 44 683 52 55, 501 019 310, e-mail: konkursy@mdkradomsko.pl

REGULAMIN – konkursu im. J. Różewicza 2023 (do pobrania)

Kategorie
Projekty

Rocznica śmierci Tadeusza Różewicza

Dziś rocznica śmierci Tadeusza Różewicza, poety, dramaturga, wielkiego humanisty, radomszczanina, patrona festiwalu 3xRóżewicz. Od lat pielęgnujemy pamięć o tym wybitnym artyście, honorowym obywatelu Radomska. Jako organizatorzy festiwalu Różewiczowskiego czujemy się depozytariuszami Jego spuścizny. To dla nas wielki zaszczyt…

Kategorie
Projekty

100 000 zł na Festiwal 3 x Różewicz!

Chwalimy się! 100 000 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie Teatr! To kwota dofinansowania, którą przyznano nam na realizację Festiwalu 3 x Różewicz 2023. Cieszymy się niezmiernie, bo mieliśmy sporą konkurencję. Z 350 wniosków finansowe wsparcie otrzymało tylko 89 projektów. Nasza propozycja znalazła się wśród najlepiej ocenionych. W rankingu zajęliśmy 22 miejsce. Komisja wysoko oceniała walory organizacyjne, strategiczne i merytoryczne naszego wniosku. A teraz…do pracy!

Kategorie
Projekty

Festiwal 3 x Różewicz w obiektywie Marcina Mielczarka

Kategorie
Projekty

Spotkanie z laureatem XIII OKP im.Janusza Różewicza

Tuż po widowisku słowno-muzycznym odbyło się spotkanie z laureatem XIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza – Arturem Piotrem Kmiecikiem i jego debiutanckim tomikiem poezji.

Kategorie
Projekty

Widowisko słowno-muzyczne „Pewnego razu”

Widowisko słowno-muzyczne „Pewnego razu” w reż. Krzysztofa Zygmy to ostatnia teatralna propozycja tegorocznego Festiwalu 3 x Różewicz (27.11.2022). W widowisku wykorzystano wiersze ubiegłorocznej laureatki Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Różewicza – Natalii Wawrzyniak.

Widowisko zrealizowane zostało przez lokalnych artystów jako hołd złożony braciom Różewiczom:

Włodzimierz Knaś – gitara (muzyka i aranżacja)

Łukasz Kluczniak – saksofon

Michał Rorat – fortepian

Michał Kapczuk – bas

Grzegorz Masłowski – perkusja

Anita Pawlak – Zygma – narracja

Elżbieta Jóźwiak – recytacja

Maria Dobosz – recytacja

Maja Kantorosińska – recytacja

Zofia Maligłówka – recytacja

Kategorie
Projekty

Co Pan widzi?Różewicz filmowy – spotkanie z Andrzejem Sapiją

Drugiego dnia festiwalu spotkaliśmy z Andrzejem Sapiją. Reżyserem, dokumentalistą, który przez wiele lat towarzyszyl z kamerą Tadeuszowi Różewiczowi. Spotkanie było okazją do poznania najnowszej książki Andrzeja Sapiji pt. „Co pan widzi?Różewicz filmowy”

„Co Pan widzi? Różewicz filmowy” to niezwykły portret podwójny. Punktem wyjścia dla tej książki stały się materiały do filmów o poecie, kręconych przez jej autora, znanego dokumentalistę – Andrzeja Sapiję – na przestrzeni ponad 10 lat.  Rozmowy z Różewiczem i rozmowy o Różewiczu przeplatane są tu notatkami samego reżysera. Przyglądamy się więc zarówno poecie, jak i procesowi tworzenia filmów o nim. Co więcej, książka pozwala zobaczyć twórczość Różewicza w kontekście wielu dziedzin i w spojrzeniach wielu […]  – www.okis.pl –

Kategorie
Projekty

„Różewiczogranie” – monodram Wiesława Komasy

"Różewiczogranie" - monodram Wiesława Komasy

Kategorie
Projekty

Panel dyskusyjny z Magdaleną Grochowską, autorką książki ” Różewicz. Rekonstrukcja” Tom. 1

Panel dyskusyjny z Magdaleną Grochowską, autorką książki " Różewicz. Rekonstrukcja" Tom. 1

Kategorie
Projekty

Spacer śladami Braci Różewiczów

Spacer śladami Braci Różewiczów

„Magicznym naprawdę jest miasto, miasteczko, wieś, właściwie każda miejscowość, gdzie człowiek przyszedł na świat. Od tego zaczęło się jego życie, gdzie odejdzie nie wiadomo, i kiedy. Ale odejście nie jest już tak magiczne… Takie miejsce jest naprawdę magiczne. Dla mnie to jest Radomsko. (Tadeusz Różewicz)